Verhuurvoorwaarden

Algemeen

  • Deze verhuurvoorwaarden zijn weergegeven in een op de praktijk toegespitste formulering.
  • Onverminderd blijven hiernaast van kracht de Algemene Voorwaarden (PDF).
  • Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer Van Koophandel onder nummer 58503153.
  • De voorwaarden zijn ook beschikbaar via de website www.houbensouren.nl.
  • Opdrachten worden pas bindend na ondertekening door Houben Souren Verhuur B.V. en de opdrachtgever.

 

Beschikbaarheid

Alle uitgebrachte offertes dienen als prijsopgave en zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid van de aangeboden materialen tenzij er schriftelijk is aangegeven dat de materialen tot een bepaalde datum voor u in optie worden gehouden. Na het verstrijken van deze datum kan geen aanspraak meer worden gemaakt op de beschikbaarheid van de aangeboden materialen.

Zodra u een offerte of aanbieding bevestigt wordt de beschikbaarheid van de materialen voor u gecontroleerd. U ontvangt van ons vervolgens een bevestiging van de voor u gereserveerde materialen.

Indien wij tengevolge van overmacht de voor u gereserveerde materialen niet (tijdig) kunnen leve- ren is Houben Souren Verhuur B.V. nimmer aansprakelijk voor enige vorm van schadevergoeding.

U bent als huurder altijd zelf verantwoordelijk voor de inhoudelijke kant van uw bestelling; indien bepaalde materialen niet in de bestelling zijn opgenomen welke nodig zijn voor de werking van andere materialen blijft dat te allen tijde de verantwoordelijkheid van de huurder, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

Annulering van apparatuur

a. langer dan 48 uur voordat de overeenkomst zou ingaan, wordt 25 % van het overeengekomen huurbedrag in rekening gebracht;
b. binnen 48 uur voordat de overeenkomst zou ingaan, wordt 50 % van het overeengekomen huurbedrag in rekening gebracht;
c. binnen 12 uur voordat de overeenkomst zou ingaan, wordt 100 % van het overeengekomen huurbedrag in rekening gebracht;

Afhalen & retourneren

Huurmaterialen kunnen door de klant worden afgehaald bij Houben Souren Verhuur B.V. op de eerste dag van de planperiode tussen 13.00-17.00 uur, tenzij anders schriftelijk is overeen- gekomen. Vooraf dient aangegeven te worden vanaf welke locatie de gehuurde materialen opgehaald en geretourneerd zullen worden. Huurmaterialen dienen door de klant bij Houben Souren Verhuur B.V. te worden geretourneerd (gedurende de normale openingstijden van ons bedrijf), tussen 09.00-11.00 uur op de laatste dag van de planperiode, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Bij het te laat afleveren van gehuurde producten, zullen extra huurkosten in rekening worden gebracht.

Indien schriftelijk is overeengekomen dat Houben Souren Verhuur B.V. zorg draagt voor transport dient opdrachtgever ervoor te zorgen dat hij of zij op de afgesproken tijdstippen aanwezig is op het afgesproken adres om de materialen in ontvangst te nemen cq. retour te geven. Eventuele wachttijd zal aan de opdrachtgever worden doorberekend.

Aflevering

De materialen worden door Houben Souren Verhuur B.V. met de grootst mogelijke zorg gepakt. De huurder dient echter te allen tijde zelf te controleren of de levering compleet is. Door het “voor ontvangst” ondertekenen van de leverbon of huurovereenkomst verklaart de huurder uitdrukkelijk alle materialen te hebben ontvangen. Indien later blijkt dat bepaalde artikelen niet zijn geleverd kan Houben Souren Verhuur B.V. hiervoor op geen enkele wijze worden aangesproken.

Borgsom

Er kan bij een verhuurofferte c.q. -opdracht een borg gevraagd worden. Deze borgsom wordt berekend aan de hand van het verschuldigde huurbedrag en de waarde van de gehuurde materialen. Bij het retour brengen wordt deze borgsom, na aftrek van het verschuldigde huur- bedrag alsmede eventuele schadevergoedingen, weer contant aan u terugbetaald.
Bij orderbedragen kleiner dan € 150,00 excl. BTW geldt contante betaling bij het ophalen van de gehuurde materialen. Voor nieuwe klanten zal een kredietlimiet worden aangevraagd. Na goedkeuring kan pas op rekening worden geleverd.

Legitimatie / bevoegdheid

De persoon die de verhuurmaterialen komt afhalen dient zich te legitimeren m.b.v. een geldig rijbewijs, identiteitskaart of paspoort. Indien de materialen worden gehuurd op naam van een bedrijf of andere (rechts-)persoon, dient deze persoon bovendien schriftelijk aan te kunnen tonen dat hij of zij gerechtigd is deze materialen namens de betreffende klant in ontvangst te nemen.

Staat van het materiaal

De materialen moeten in dezelfde staat en op dezelfde wijze worden geretourneerd als dat zij zijn afgeleverd. Dat wil zeggen: schoon en fatsoenlijk ingepakt in eventuele meegeleverde flightcases of transportkarren. Alle kabels dienen te zijn opgerold, per stuk gebundeld en ontdaan van tape-resten, etc.
In geval van niet tijdig, defect, niet volledig of niet schoon retourneren van de materialen zullen de daaruit voortkomende kosten (extra huur, vervangingskosten, reparatiekosten, schoonmaak- kosten) worden verrekend met de borgsom. Indien de kosten meer bedragen dan de betaalde borgsom zal het meerbedrag in rekening worden gebracht aan de klant.

Storingsmeldingen

In geval van storing aan de gehuurde apparatuur kunt u contact opnemen met de storingsdienst van Houben Souren Verhuur B.V.. Dit kan ook buiten kantooruren tot 22.00 uur op het storingsnummer dat vermeld staat op de offerte / pakbon. Onze storingsmonteur zal eerst proberen het probleem middels telefonische support te ver- helpen. Indien noodzakelijk kan in overleg met u worden besloten tot het leveren van verdere support op lokatie of het leveren van vervangende apparatuur. Indien de storing is te wijten aan het niet naar behoren functioneren van de door Houben Souren Verhuur B.V. geleverde materialen worden hiervoor geen kosten in rekening gebracht.

Indien de storing wordt veroorzaakt door apparatuur van derden of voortkomt uit ondeskundig gebruik zullen hiervoor wel extra kosten worden doorberekend. Een storing welke niet direct door de huurder wordt gemeld aan onze storingsdienst, kan nooit leiden tot het niet berekenen cq. terugbetalen van huurbedragen aan de huurder.

Deskundigheid huurder

De huurder wordt geacht voldoende bekend te zijn met de gehuurde apparatuur teneinde daar verantwoord en veilig mee te kunnen werken. Indien onze storingsdienst wordt ingeschakeld voor een probleem dat niet wordt veroorzaakt door een storing in de apparatuur, maar is te wijten aan aansluit-, programmeer- of instellingsfouten van de huurder zullen hiervoor kosten aan de klant in rekening worden gebracht.

Verzekering en schade

Indien de opdrachtgever audiovisuele apparatuur bij Houben Souren Verhuur B.V. huurt al dan niet inclusief montage en demontage, alsmede eventuele bediening, dan wordt een fee in rekening gebracht ten behoeve van de schaderisicoregeling. Hiervoor wordt een percentage gerekend over de bruto huurwaarde van de huurperiode. (In 2014 bedraagt dit 6%)
De schaderisicoregeling omvat dekking binnen Europa bij schade door calamiteiten of diefstal, zij het onder strikte voorwaarden van zorgvuldig en deskundig gebruik. Diefstal is uitsluitend gedekt na braakschade.

Ten allen tijde bedraagt het eigen risico voor de opdrachtgever 10% van de werkelijke schade en bij diefstal 10% van de nieuwwaarde van de gestolen goederen. In voorkomende gevallen kan Houben Souren Verhuur B.V. aanvullende eisen stellen ten aanzien van diefstalpreventie of bewaking bij een evenement, waaraan opdrachtgever moet voldoen.
In geval van opzet of grove nalatigheid van de opdrachtgever, waaronder begrepen door opdrachtgever ingeschakelde derden, zal de schaderisicoregeling mogelijk geen dekking bieden en zal de schade op de opdrachtgever worden verhaald.

Op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes?

Wil jij op de hoogte blijven van laatste releases en de producten en projecten van Houben Souren. Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief. Bevalt de nieuwsbrief je niet, dan kun je je altijd weer afmelden.
 

Catalogus aanvragen

Meer weten over onze audiovisuele oplossingen, zoals de technische details? Laat je gegevens achter en ontvang onze online catalogus.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.