Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN HOUBEN SOUREN VERHUUR B.V.

de besloten vennootschap HOUBEN SOUREN VERHUUR B.V. , kantoor houdende te 6042 NW Roermond aan de Noordhoven 17.
Gedeponeerd bij Kamer van Koophandel Roermond onder nummer: 58503153.
Deze voorwaarden gelden vanaf 1 OKTOBER 2014.

I AANNEMING VAN WERK

Artikel 1. Algemeen

1. Tenzij in onderling overleg schriftelijk anders is bepaald, gelden tussen de besloten vennootschap Houben Souren Verhuur B.V. -hierna afgekort en te noemen HSV- en haar opdrachtgever uitsluitend de navolgende bepalingen. In deze voorwaarden wordt voor de opdrachtgever ook soms de benaming huurder of koper gebruikt.
2. Deze algemene voorwaarden zullen eenmalig aan de opdrachtgever worden verstrekt. Voorts zal in alle offertes en bij overeenkomsten naar deze voorwaarden worden verwezen en worden deze geacht bij de opdrachtgever -na eenmalige verstrekking- bekend te zijn en tussen HSV en opdrachtgever te zijn overeengekomen. De voorwaarden zijn ook te downloaden van de website www.houbensouren.nl
3. Indien partijen van enige bepaling van deze voorwaarden in onderling overleg wensen af te wijken, dient zulks schriftelijk te worden vastgelegd.
4. Al deze bepalingen gelden bij uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever, indien en voor zover de voorwaarden van opdrachtgever in strijd zijn met de onderhavige bepalingen.
5. Indien opdrachtgever in diens algemene voorwaarden eenzelfde clausule, als bedoeld in lid 4 van dit artikel heeft opgenomen, dan dienen partijen vóór het sluiten der overeenkomst schriftelijk vast te leggen welke algemene voorwaarden ter zake van toepassing zijn, bij gebreke waarvan uitsluitend de onderhavige bepalingen tussen partijen geacht worden te zijn overeengekomen.
6. Op aanneming van werk zijn, afgezien van het hierna in de artikelen 2 tot en met 6 bepaalde, voorts van toepassing de bepalingen betreffende dienstverlening, huur en verhuur, koop en verkoop alsmede de slotbepalingen, tenzij daarvan in de artikelen 2 tot en met 6 bijzonderlijk is afgeweken.

Artikel 2. Offertes en orderbevestigingen

1. Alle offertes zijn vrijblijvend. Overeenkomsten komen eerst tot stand nadat HSV een opdracht of bestelling schriftelijk heeft aanvaard, dan wel HSV door uitvoering van de opdracht blijk heeft gegeven van aanvaarding van de opdracht en/of bestelling. Tussen partijen geldt de door HSV gezonden schriftelijke aanvaarding als volledig bewijs.
2. Eventuele of beweerde onjuistheden in de orderbevestigingen dienen, op straffe van verval, schriftelijk kenbaar te worden gemaakt en wel binnen 8 dagen na datum van deze bevestiging.
3. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door personeel van HSV of namens HSV gedaan door haar agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen binden HSV slechts indien deze door haar schriftelijk zijn bevestigd.
4. Offertes, catalogi en al het overige informatie- en documentatiemateriaal zijdens HSV blijven haar eigendom, terwijl zij te allen tijde gerechtigd is tot terugvordering hiervan, een en ander tenzij anders is overeengekomen.
5. De opdrachtgever alsmede de contactpersoon, aan wie offerte, informatie en/of documentatiemateriaal e.d. is toegezonden, mag zulks uitsluitend aanwenden voor eigen gebruik. Hij zal dit materiaal niet kopiëren of doen verveelvoudigen, noch derden dit ter inzage geven dan wel ter hand stellen, in welk geval hij alsdan aansprakelijk gesteld kan worden voor alle schade, die HSV hiervan mocht ondervinden.

Artikel 3. Risico en Aansprakelijkheid

1. HSV is niet aansprakelijk voor schade, welke opdrachtgever door of ten gevolge van haar optreden zou mogen ondervinden, tenzij HSV opzet dan wel grove schuld kan worden verweten. HSV heeft haar aansprakelijkheid voor personen- en zaakschade verzekerd. Desgewenst kan opdrachtgever de betreffende polissen en polisvoorwaarden inzien. Indien opdrachtgever schade ondervindt door of ten gevolge van het optreden van HSV is deze slechts aansprakelijk voor zover die door verzekering is gedekt, inclusief het eigen risico.
2. Opdrachtgever vrijwaart HSV voor alle aanspraken op schadevergoeding door derden, welke deze laatsten tegen HSV zouden kunnen instellen op grond van enig handelen of nalaten van de zijde van HSV of de door deze aangewezen personen in verband met de uitvoering van enigerlei opdracht of het voldoen van enigerlei (levering) verplichting ten behoeve van opdrachtgever.
3. HSV is nimmer aansprakelijk voor schade ten gevolge van ondeugdelijkheid van materialen, welke door opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, dan wel voor schade, veroorzaakt door derden die door opdrachtgever in het werk zijn gesteld.
4. In geval van niet toerekenbare tekortkoming, (= overmacht; als zodanig zullen o.a. gelden: oorlog, stakingen, onlusten, uitvoerverbod of andere overheidsmaatregelen, niet- of niet tijdige levering van materialen aan HSV door derden) wordt HSV ontslagen van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn zonder dat opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, (gevolg)schade of interesten kan doen gelden. In geval van niet toerekenbare tekortkoming (= overmacht) is HSV verplicht terstond daarvan mededeling te doen aan opdrachtgever, die op zijn beurt gerechtigd is de order schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting om terstond en ineens aan HSV te vergoeden het uitgevoerde gedeelte van de opdracht.
5. In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van niet toerekenbare tekortkoming (= overmacht) zullen partijen zich inspannen een oplossing overeen te komen. Desalniettemin zijn zowel HSV als ook de opdrachtgever gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden, zulks met inachtneming van het bepaalde in artikel 3 lid 4.
6. Bij niet toerekenbare tekortkoming (=overmacht) heeft de opdrachtgever geen recht op enige schadevergoeding.

Artikel 4. Prijzen en Betaling

1. Voor de verschuldigdheid van de overeengekomen prijs voor verleende diensten is irrelevant of de opdrachtgever hiervan gebruik maakt en evenmin of opdrachtgever het door hem beoogde resultaat bereikt.
2. De prijzen zijn exclusief omzetbelasting en fee voor schade risicoregeling, alsmede andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
3. Betalingen dienen stipt binnen 30 dagen na factuurdatum plaats te vinden ten kantore van HSV dan wel op haar bankrekening. HSV kan, zonder opgave van redenen, evenwel ook een andere betalingstermijn vragen of deugdelijke zekerheid stellen alvorens een opdracht te aanvaarden. In een dergelijk geval zal HSV dit in de offertefase met opdrachtgever communiceren.
4. Opdrachtgever betaalt in Nederlands wettig betaalmiddel, zonder aftrek of schuldvergelijking, zonder opschorting wegens vermeende of daadwerkelijke wanprestatie en zonder dat opdrachtgever zijn betalingsverplichting door beslag onder zichzelf of anderszins mag blokkeren. Bij gebreke van tijdige betaling is opdrachtgever van rechtswege rente verschuldigd op basis van 1% per maand, dan wel op basis van de wettelijke rente indien deze hoger is, een en ander te berekenen vanaf factuurdatum. Tevens komen in geval van niet tijdige betaling door opdrachtgever, onverminderd de aan HSV verder toekomende rechten, voor diens rekening alle onkosten, waaronder alle op de invordering vallende kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten, welke kosten geheel en ineens zonder sommatie of ingebrekestelling opeisbaar zijn. Deze kosten zijn gelijk aan de daadwerkelijke kosten die HSV heeft gemaakt of heeft moeten maken.
Eventuele door de rechter toegewezen kosten komen daarop in mindering.

Artikel 5. Ontbinding en Opschorting

Indien opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan zijn verplichtingen welke voor hem uit enige met HSV gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling van of toepassing van de schuldsaneringsregeling op opdrachtgever of bij stillegging of liquidatie van diens bedrijf, wordt hij geacht van rechtswege in gebreke te zijn en is HSV gerechtigd, zonder rechterlijke tussenkomst en
zonder ingebrekestelling, elk dezer overeenkomsten geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toekomende rechten.

Artikel 6. Meerwerk

HSV is gerechtigd meerwerk naar billijkheid in rekening te brengen indien de opdracht, ten gevolge van al dan niet voorzienbare omstandigheden, aangevuld dient te worden.

II DIENSTVERLENING

Artikel 1. Algemeen

Op de dienstverlening zijn, afgezien van het hierna in artikel 2 bepaalde, voorts van toepassing de bepalingen betreffende aanneming van werk, huur en verhuur, koop en verkoop alsmede de slotbepalingen, tenzij daarvan in artikel 2 bijzonderlijk is afgeweken.

Artikel 2. Bijzondere bepalingen

1. Diensten, welke HSV bijzonderlijk verricht zijn het installeren, bedienen, beheren en onderhouden van audiovisuele installaties en randapparatuur in de ruimste zin.
2. Een eenmaal gegeven opdracht kan niet eenzijdig worden herroepen door opdrachtgever. Indien opdrachtgever wenst dat HSV haar werkzaamheden beëindigt, of dat hij die herroept, voordat de opdracht ten volle is uitgevoerd, is HSV gerechtigd opdrachtgever het volledige bedrag van de opdracht in rekening te brengen, zonder dat opdrachtgever zich erop kan beroepen dat de opdracht niet volledig is uitgevoerd.
3. Indien opdrachtgever een opdracht annuleert langer dan 8 dagen voor de
gecontracteerde datum zijn de annuleringskosten verschuldigd ten bedrage van 25% van de opdracht.
4. Opdrachtgever staat in voor de veiligheid van de medewerkers van HSV indien er werkzaamheden worden verricht op locaties die zijn aangewezen door opdrachtgever. In verband hiermede dient opdrachtgever deugdelijke verzekeringen af te sluiten tegen mogelijke schade c.q. ongevallen aan goederen c.q. personen, welke zouden kunnen ontstaan tijdens het uitvoeren der werkzaamheden.

III KOOP EN VERKOOP

Artikel 1. Algemeen

Op koop en verkoop zijn, afgezien van het hierna in de artikelen 2 tot en met 8 bepaalde, voorts van toepassing de bepalingen betreffende aanneming van werk, dienstverlening, en de slotbepalingen, tenzij daarvan in de artikelen 2 tot en met 8 bijzonderlijk is afgeweken.

Artikel 2. Levering

1. De prijzen van alle door HSV af te leveren goederen zijn berekend voor de levering af magazijn, tenzij door partijen schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Leveringen in het buitenland, zomede leveringen van expresse-orders welke in opdracht van koper worden uitgevoerd, geschieden nimmer franco, hetgeen betekent dat de kosten van levering op het afleveradres van koper in het buitenland nooit voor rekening van HSV zal zijn
3. Bij franco levering wordt steeds de goedkoopste wijze van verzending gevolgd, tenzij door partijen schriftelijk anders is overeengekomen. Bij elke andere wijze van verzending komen de meerdere kosten ten laste van koper. Indien de plaats van levering niet dan door het treffen van bijzondere maatregelen redelijkerwijs bereikbaar is, een en ander naar het oordeel van HSV, kan deze vergoeding vorderen van de extra kosten.
4. De goederen reizen, al dan niet bij transport door derden, voor rekening en risico van koper, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
5. Bij leveringen onder rembours komen de eventueel daaraan verbonden kosten voor rekening van koper.
6. Indien na totstandkoming van een overeenkomst de prijzen van goederen, al of niet door HSV van derden betrokken, zomede belastingen en rechten die door de overheid worden vastgesteld, wijzigen, is HSV gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen.
7. Tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen, zijn eventuele aan de levering van goederen verbonden montage- of installatiewerkzaamheden voor rekening van koper.

Artikel 3. Kwaliteit

1. Tenzij bij de verkoop uitdrukkelijk anders is bepaald, wordt normale kwaliteit geleverd en worden wat afmetingen, aantal enz. per handelseenheid betreft, de normale handelsgebruiken als overeengekomen beschouwd.
2. Bij aanbieding en/of levering volgens monster, geldt het monster slechts ter vaststelling van de doorsnee hoedanigheid. Een afwijking op ondergeschikte punten geeft opdrachtgever geen recht op reclameren.
3. Levering op keur der directie geschiedt uitsluitend indien deze door koper uitdrukkelijk is bedongen en door HSV is geaccepteerd.

Artikel 4. Reclame en Garantie

1. Het door HSV geleverde werk, alsmede de deugdelijkheid van de geleverde goederen worden gegarandeerd in overeenstemming met de daarop gegeven zogenaamde fabrieksgarantie.
2. Reclames ter zake van gebreken van geleverd werk c.q. geleverde goederen, dienen schriftelijk bij HSV kenbaar te worden gemaakt, zulks binnen acht dagen na (af)leveringsdatum. Indien gebreken niet onmiddellijk waarneembaar zijn, wordt deze termijn verlengd tot uiterlijk 30 dagen.
3. De garantieverplichting van HSV vervalt, indien opdrachtgever zelf wijziging in of reparaties aan het geleverde verricht of door derden laat verrichten of indien de geleverde goederen voor andere dan normale (bedrijfs)doeleinden worden aangewend of door opdrachtgever of door derden op onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden.
4. Reclames geven koper niet het recht om betaling der vordering op te schorten, tenzij hierover tussen partijen overeenstemming is bereikt.
5. Indien koper enigerlei verplichting uit hoofde van de met HSV gesloten overeenkomst niet nakomt, is deze niet gehouden te voldoen aan haar garantieverplichtingen.
6. Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden en condities is bepaald, staat HSV in voor zowel de deugdelijkheid van de door haar geleverde goederen als voor de kwaliteit van het daarvoor door haar geleverde en gebruikte materiaal, doch uitsluitend of overwegend als direct gevolg van de ontworpen constructie.
Gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal zal door HSV kosteloos worden hersteld c.q. vervangen.
Bij stilzwijgen van de overeenkomst daaromtrent zullen door HSV geleverde goederen en diensten, waaraan gebreken kleven, kosteloos hersteld, vervangen c.q. opnieuw verricht worden, wanneer het gebrek zich heeft voorgedaan binnen 3 maanden na aflevering van het goed.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

1. De eigendom van de door HSV aan koper (af)geleverde zaken, waaronder mede te verstaan aangevoerde materialen, al dan niet voorbewerkt, en onderdelen, blijft aan HSV tot voldoening door koper van de tegenprestatie ter zake de door HSV krachtens overeenkomst (af)geleverde of (af) te leveren zaken of ter zake de krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van koper verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede tot voldoening van de vordering wegens tekort schieten en de nakoming van een zodanige overeenkomst.
2. In geval van niet-betaling van een opvorderbaar bedrag, schorsing van betaling, aanvraag van surseance, toepassing van de schuldsaneringsregeling, faillissement of liquidatie van het bedrijf van koper en bij een natuurlijk persoon in geval van diens overlijden, heeft HSV het recht om zonder ingebrekestelling en zonder schriftelijke tussenkomst de order of het gedeelte daarvan dat nog geleverd moet worden te annuleren en het mogelijk geleverde, doch niet of niet geheel betaalde als haar eigendom terug te vorderen onder verrekening van het eventueel reeds betaalde, doch onverminderd haar rechten om vergoeding te verlangen voor eventueel verlies of schade. In die gevallen is elke vordering welke HSV ten laste van koper heeft terstond en ineens opeisbaar.
3. Koper is vóór de betaling niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen. Bij overtreding hiervan wordt de koopprijs ten volle opeisbaar en blijft HSV eigenaar der goederen.

Artikel 6. Retentierecht

HSV is gerechtigd goederen van koper onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die HSV besteed heeft ter uitvoering van opdrachten van diezelfde koper.

Artikel 7. Annulering en Schadeloosstelling

Indien koper de gegeven order geheel of gedeeltelijk annuleert, zonder dat aflevering heeft plaatsgevonden, is hij gehouden aan HSV de totale geleden schade te vergoeden met een minimum van 25% van de factuurwaarde van de opdracht.

Artikel 8. Retourzendingen

1. Tenzij anders is overeengekomen, worden geleverde en geaccepteerde goederen niet teruggenomen.
2. De kosten van retourzendingen waartoe HSV geen toestemming heeft gegeven, komen geheel voor rekening van koper, terwijl HSV alsdan gerechtigd is de goederen voor rekening en risico van koper ter beschikking te houden c.q. te doen houden.

IV HUUR EN VERHUUR

Artikel 1. Algemeen

Op de huur en verhuur zijn, afgezien van het hierna in artikel 2 bepaalde, voorts van toepassing de bepalingen betreffende aanneming van werk, dienstverlening, en slotbepalingen, tenzij daarvan in artikel 2 bijzonderlijk is afgeweken.

Artikel 2. Bijzondere bepalingen

1. De huurovereenkomst zal worden aangegaan voor de tijd en tegen de prijs zoals op de huurovereenkomst is vermeld. Bij het ondertekenen van de aflever bon (of pakbon/werkbon) verklaart de huurder de verhuurde zaken in goede staat te hebben ontvangen.
De verhuurde zaken zullen op het overeengekomen tijdstip op het vestigingsadres van HSV in Roermond of Maastricht dan wel op een ander afgesproken adres aan huurder ter beschikking worden gesteld.
Indien de verhuurde zaken op het vestigingsadres van HSV ter beschikking worden gesteld, is de huurder verplicht de verhuurde zaken uiterlijk vóór 11.00 uur op de dag na de dag dat de overeenkomst eindigt in goede staat en met alle toebehoren op het vestigingsadres van HSV terug te bezorgen, bij gebreke waarvan huurder zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, in gebreke zal zijn. Indien de verhuurde zaken op een ander afgesproken adres ter beschikking van HSV dienen te worden gesteld, rust op huurder een gelijke verplichting en zijn de gevolgen daarvan bij in gebreke zijn dezelfde, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Huurder dient de door HSV in deugdelijke staat ter beschikking gestelde zaken te gebruiken overeenkomstig hun bestemming en deze als een goed huisvader te beheren.
3. Indien opdrachtgever een huuropdracht annuleert:
a. langer dan 48 uur voordat de overeenkomst zou ingaan, wordt 25 % van het overeengekomen huurbedrag in rekening gebracht;
b. binnen 48 uur voordat de overeenkomst zou ingaan, wordt 50 % van het
overeengekomen huurbedrag in rekening gebracht;
c. binnen 12 uur voordat de overeenkomst zou ingaan, wordt 100 % van het
overeengekomen huurbedrag in rekening gebracht;
4. Tenzij anders is overeengekomen is het huurder ten strengste verboden de verhuurde apparatuur ter beschikking te stellen aan derden, dan wel deze te verkopen of onder te verhuren. Indien de apparatuur met uitdrukkelijke toestemming van HSV wordt onderverhuurd, blijft huurder niettemin volledig verantwoordelijk en aansprakelijk.
5. Huurder is verplicht een ieder die enig recht op of ten aanzien van de verhuurde zaken wil uitoefenen -in het bijzonder de beslag leggende deurwaarder der belastingen- onmiddellijk inzage te verstrekken in het huurcontract om hem er op te wijzen dat de verhuurde zaken eigendom zijn van HSV alsmede HSV van een en ander onverwijld bij aangetekend schrijven mededeling te doen onder overlegging
van alle ter zake dienende bescheiden, zulks op straffe van een boete gelijk aan de aankoopprijs van de verhuurde zaken.
6. HSV is gerechtigd om in geval van niet tijdig terugbezorgen van de apparatuur aan huurder in rekening te brengen een bedrag, tenminste gelijk aan de overeengekomen huurprijs per dag vermeerderd met een toeslag van 25%, zulks voor elke dag of gedeelte van een dag dat de apparatuur te laat wordt afgegeven, een en ander onverminderd verdere rechten van HSV op vergoeding van de volledige door haar geleden schade.
7. Huurder is op eerste verzoek van HSV gehouden tot betaling van een door HSV vast te stellen waarborgsom.
In geval van schade aan de verhuurde apparatuur is HSV gerechtigd de kosten van herstel (voor zover het betreft het eigen risico van de huurder) alsook eventuele kosten ter zake te laat terugbezorgen, in mindering te brengen op de terug te betalen waarborgsom.
8. Huurder is gehouden eventuele onvolkomenheden aan de apparatuur terstond schriftelijk te melden bij HSV. Het doen uitvoeren van reparaties aan het gehuurde door huurder is ten strengste verboden, evenals het verbreken van zegels in de apparatuur, dan wel op enigerlei wijze daarin verandering brengen.
9. HSV is nimmer aansprakelijk voor enige schade of verlies ten gevolge van brand, schokken of verwondingen of welke andere oorzaak dan ook welke het gevolg zijn van het niet behoorlijk functioneren of in het ongerede raken van de apparatuur of enig onderdeel daarvan of een bedrading naar of van het apparaat.
10. HSV is nimmer aansprakelijk voor schade aan opnamebanden (tapes), DVD’s, Flashcards, diskettes en andere informatiedragers, ongeacht de oorzaak van de beschadiging en HSV is nimmer aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het geheel of gedeeltelijk uitwissen en/of aantasten en/of verminken van opgenomen of op te nemen beelden en bestanden, ongeacht of dat uitwissen, aantasten of verminken al dan niet het gevolg is van een storing van de apparatuur met appendages of van een fout van personeel van HSV. Ter voorkoming van schade door het verloren gaan van opnames en bestanden, adviseert HSV daarom altijd te zorgen voor een werkkopie en het origineel (de master) niet te gebruiken voor vertoning e.d..

V SCHADE RISICO REGELING

Indien de opdrachtgever audiovisuele apparatuur bij HSV huurt al dan niet inclusief montage en demontage, alsmede eventuele bediening, dan wordt er aan de opdrachtgever een fee in rekening gebracht ten behoeve van deze schade risicoregeling. Voor deze fee wordt een percentage gerekend over de bruto huurwaarde, exclusief arbeidskosten, van de betreffende huurperiode. (In 2014 bedraagt dit 6%)
De schade risico regeling omvat dekking binnen Europa bij schade veroorzaakt door calamiteiten of diefstal, zij het onder strikte voorwaarden van zorgvuldig en deskundig gebruik, zoals nader omschreven in de verzekeringsvoorwaarden van ASR instrumentenverzekering. Deze voorwaarden kunnen op aanvraag worden verstrekt. Diefstal is uitsluitend gedekt na braakschade. Ten allen tijde bedraagt het eigen risico voor de opdrachtgever 10% van de werkelijke
schade en bij diefstal 10% van de nieuwwaarde van de gestolen goederen.

In voorkomende gevallen kan HSV aanvullende eisen stellen ten aanzien van diefstalpreventie of bewaking bij een evenement, waaraan opdrachtgever moet voldoen.

In geval van opzet of grove nalatigheid van de opdrachtgever, waaronder begrepen door opdrachtgever ingeschakelde derden, zal de schade risicoregeling in beginsel geen dekking bieden. De directe en indirecte schade die hiermee gepaard gaat zal dan op de opdrachtgever verhaald worden.

VI SLOTBEPALINGEN

Artikel 1. Geschillen

Alle geschillen welke tussen HSV en opdrachtgever mochten ontstaan in verband met enige onder de vigeur van de onderhavige voorwaarden vallende rechtsbetrekking zullen in eerste instantie uitsluitend worden berecht door de rechtbank te Roermond. Is de Sector Kanton ter zake het geschil bevoegd, dan is bevoegd de Sector Kanton van de woonplaats van opdrachtgever.

Artikel 2. Toepasselijk recht

Op alle met HSV gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

Op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes?

Wil jij op de hoogte blijven van laatste releases en de producten en projecten van Houben Souren. Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief. Bevalt de nieuwsbrief je niet, dan kun je je altijd weer afmelden.
 

Catalogus aanvragen

Meer weten over onze audiovisuele oplossingen, zoals de technische details? Laat je gegevens achter en ontvang onze online catalogus.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.