Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN HOUBEN SOUREN VERHUUR B.V.

de besloten vennootschap HOUBEN SOUREN VERHUUR B.V. ,
kantoor houdende te 6042 NW Roermond aan de Noordhoven 17.
Gedeponeerd bij Kamer van Koophandel Roermond onder nummer: 58503153.
Deze voorwaarden gelden vanaf 1 OKTOBER 2014.

 

I AANNEMING VAN WERK

 

Artikel 1. Algemeen

1. Tenzij in onderling overleg schriftelijk anders is bepaald, gelden tussen de besloten
vennootschap Houben Souren Verhuur B.V. -hierna afgekort en te noemen HSV- en
haar opdrachtgever uitsluitend de navolgende bepalingen. In deze voorwaarden
wordt voor de opdrachtgever ook soms de benaming huurder of koper gebruikt.
2. Deze algemene voorwaarden zullen eenmalig aan de opdrachtgever worden
verstrekt. Voorts zal in alle offertes en bij overeenkomsten naar deze voorwaarden
worden verwezen en worden deze geacht bij de opdrachtgever -na eenmalige
verstrekking- bekend te zijn en tussen HSV en opdrachtgever te zijn
overeengekomen. De voorwaarden zijn ook te downloaden van de website
www.houbensouren.nl
3. Indien partijen van enige bepaling van deze voorwaarden in onderling overleg
wensen af te wijken, dient zulks schriftelijk te worden vastgelegd.
4. Al deze bepalingen gelden bij uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van
opdrachtgever, indien en voor zover de voorwaarden van opdrachtgever in strijd zijn
met de onderhavige bepalingen.
5. Indien opdrachtgever in diens algemene voorwaarden eenzelfde clausule, als
bedoeld in lid 4 van dit artikel heeft opgenomen, dan dienen partijen vóór het sluiten
der overeenkomst schriftelijk vast te leggen welke algemene voorwaarden ter zake
van toepassing zijn, bij gebreke waarvan uitsluitend de onderhavige bepalingen
tussen partijen geacht worden te zijn overeengekomen.
6. Op aanneming van werk zijn, afgezien van het hierna in de artikelen 2 tot en met 6
bepaalde, voorts van toepassing de bepalingen betreffende dienstverlening, huur en
verhuur, koop en verkoop alsmede de slotbepalingen, tenzij daarvan in de artikelen 2
tot en met 6 bijzonderlijk is afgeweken.

Artikel 2. Offertes en orderbevestigingen

1. Alle offertes zijn vrijblijvend. Overeenkomsten komen eerst tot stand nadat HSV een
opdracht of bestelling schriftelijk heeft aanvaard, dan wel HSV door uitvoering van de
opdracht blijk heeft gegeven van aanvaarding van de opdracht en/of bestelling.
Tussen partijen geldt de door HSV gezonden schriftelijke aanvaarding als volledig
bewijs.
2. Eventuele of beweerde onjuistheden in de orderbevestigingen dienen, op straffe van
verval, schriftelijk kenbaar te worden gemaakt en wel binnen 8 dagen na datum van
deze bevestiging.
3. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede
(mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door personeel van HSV of namens HSV
gedaan door haar agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen binden
HSV slechts indien deze door haar schriftelijk zijn bevestigd.
4. Offertes, catalogi en al het overige informatie- en documentatiemateriaal zijdens HSV
blijven haar eigendom, terwijl zij te allen tijde gerechtigd is tot terugvordering hiervan,
een en ander tenzij anders is overeengekomen.
5. De opdrachtgever alsmede de contactpersoon, aan wie offerte, informatie en/of
documentatiemateriaal e.d. is toegezonden, mag zulks uitsluitend aanwenden voor
eigen gebruik.
Hij zal dit materiaal niet kopiëren of doen verveelvoudigen, noch derden dit ter inzage
geven dan wel ter hand stellen, in welk geval hij alsdan aansprakelijk gesteld kan
worden voor alle schade, die HSV hiervan mocht ondervinden.

Artikel 3. Risico en Aansprakelijkheid

1. HSV is niet aansprakelijk voor schade, welke opdrachtgever door of ten gevolge van
haar optreden zou mogen ondervinden, tenzij HSV opzet dan wel grove schuld kan
worden verweten.
HSV heeft haar aansprakelijkheid voor personen- en zaakschade verzekerd.
Desgewenst kan opdrachtgever de betreffende polissen en polisvoorwaarden inzien.
Indien opdrachtgever schade ondervindt door of ten gevolge van het optreden van
HSV is deze slechts aansprakelijk voor zover die door verzekering is gedekt, inclusief
het eigen risico.
2. Opdrachtgever vrijwaart HSV voor alle aanspraken op schadevergoeding door
derden, welke deze laatsten tegen HSV zouden kunnen instellen op grond van enig
handelen of nalaten van de zijde van HSV of de door deze aangewezen personen in
verband met de uitvoering van enigerlei opdracht of het voldoen van enigerlei
(levering)verplichting ten behoeve van opdrachtgever.
3. HSV is nimmer aansprakelijk voor schade ten gevolge van ondeugdelijkheid van
materialen, welke door opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, dan wel voor
schade, veroorzaakt door derden die door opdrachtgever in het werk zijn gesteld.
4. In geval van niet toerekenbare tekortkoming, (= overmacht; als zodanig zullen o.a.
gelden: oorlog, stakingen, onlusten, uitvoerverbod of andere overheidsmaatregelen,
niet- of niet tijdige levering van materialen aan HSV door derden) wordt HSV
ontslagen van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn zonder dat
opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, (gevolg)schade
of interesten kan doen gelden.
In geval van niet toerekenbare tekortkoming (= overmacht) is HSV verplicht terstond
daarvan mededeling te doen aan opdrachtgever, die op zijn beurt gerechtigd is de
order schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting om terstond en ineens aan
HSV te vergoeden het uitgevoerde gedeelte van de opdracht.
5. In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van niet
toerekenbare tekortkoming (= overmacht) zullen partijen zich inspannen een
oplossing overeen te komen. Desalniettemin zijn zowel HSV als ook de
opdrachtgever gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst te
ontbinden, zulks met inachtneming van het bepaalde in artikel 3 lid 4.
6. Bij niet toerekenbare tekortkoming (=overmacht) heeft de opdrachtgever geen recht
op enige schadevergoeding.

Artikel 4. Prijzen en Betaling

1. Voor de verschuldigdheid van de overeengekomen prijs voor verleende diensten is
irrelevant of de opdrachtgever hiervan gebruik maakt en evenmin of opdrachtgever
het door hem beoogde resultaat bereikt.
2. De prijzen zijn exclusief omzetbelasting en fee voor schade risicoregeling, alsmede
andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
3. Betalingen dienen stipt binnen 30 dagen na factuurdatum plaats te vinden ten kantore
van HSV dan wel op haar bankrekening. HSV kan, zonder opgave van redenen,
evenwel ook een andere betalingstermijn vragen of deugdelijke zekerheid stellen
alvorens een opdracht te aanvaarden. In een dergelijk geval zal HSV dit in de
offertefase met opdrachtgever communiceren.
4. Opdrachtgever betaalt in Nederlands wettig betaalmiddel, zonder aftrek of
schuldvergelijking, zonder opschorting wegens vermeende of daadwerkelijke
wanprestatie en zonder dat opdrachtgever zijn betalingsverplichting door beslag
onder zichzelf of anderszins mag blokkeren. Bij gebreke van tijdige betaling is
opdrachtgever van rechtswege rente verschuldigd op basis van 1% per maand, dan
wel op basis van de wettelijke rente indien deze hoger is, een en ander te berekenen
vanaf factuurdatum. Tevens komen in geval van niet tijdige betaling door
opdrachtgever, onverminderd de aan HSV verder toekomende rechten, voor diens
rekening alle onkosten, waaronder alle op de invordering vallende kosten, zowel de
gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten, welke kosten geheel en
ineens zonder sommatie of ingebrekestelling opeisbaar zijn. Deze kosten zijn gelijk
aan de daadwerkelijke kosten die HSV heeft gemaakt of heeft moeten maken.
Eventuele door de rechter toegewezen kosten komen daarop in mindering.

Artikel 5. Ontbinding en Opschorting

Indien opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan zijn verplichtingen welke
voor hem uit enige met HSV gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van
faillissement, surseance van betaling van of toepassing van de schuldsaneringsregeling op
opdrachtgever of bij stillegging of liquidatie van diens bedrijf, wordt hij geacht van
rechtswege in gebreke te zijn en is HSV gerechtigd, zonder rechterlijke tussenkomst en
zonder ingebrekestelling, elk dezer overeenkomsten geheel of ten dele te ontbinden, zulks
zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de
haar verder toekomende rechten.

Artikel 6. Meerwerk

HSV is gerechtigd meerwerk naar billijkheid in rekening te brengen indien de opdracht, ten
gevolge van al dan niet voorzienbare omstandigheden, aangevuld dient te worden.

 

II DIENSTVERLENING

 

Artikel 1. Algemeen

Op de dienstverlening zijn, afgezien van het hierna in artikel 2 bepaalde, voorts van
toepassing de bepalingen betreffende aanneming van werk, huur en verhuur, koop en
verkoop alsmede de slotbepalingen, tenzij daarvan in artikel 2 bijzonderlijk is afgeweken.

Artikel 2. Bijzondere bepalingen

1. Diensten, welke HSV bijzonderlijk verricht zijn het installeren, bedienen, beheren en
onderhouden van audiovisuele installaties en randapparatuur in de ruimste zin.
2. Een eenmaal gegeven opdracht kan niet eenzijdig worden herroepen door
opdrachtgever.
Indien opdrachtgever wenst dat HSV haar werkzaamheden beëindigt, of dat hij die
herroept, voordat de opdracht ten volle is uitgevoerd, is HSV gerechtigd
opdrachtgever het volledige bedrag van de opdracht in rekening te brengen, zonder
dat opdrachtgever zich erop kan beroepen dat de opdracht niet volledig is uitgevoerd.
3. Indien opdrachtgever een opdracht annuleert langer dan 8 dagen voor de
gecontracteerde datum zijn de annuleringskosten verschuldigd ten bedrage van 25%
van de opdracht.
4. Opdrachtgever staat in voor de veiligheid van de medewerkers van HSV indien er
werkzaamheden worden verricht op locaties die zijn aangewezen door
opdrachtgever. In verband hiermede dient opdrachtgever deugdelijke verzekeringen
af te sluiten tegen mogelijke schade c.q. ongevallen aan goederen c.q. personen,
welke zouden kunnen ontstaan tijdens het uitvoeren der werkzaamheden.

 

III KOOP EN VERKOOP

 

Artikel 1. Algemeen

Op koop en verkoop zijn, afgezien van het hierna in de artikelen 2 tot en met 8 bepaalde,
voorts van toepassing de bepalingen betreffende aanneming van werk, dienstverlening, en
de slotbepalingen, tenzij daarvan in de artikelen 2 tot en met 8 bijzonderlijk is afgeweken.

Artikel 2. Levering

1. De prijzen van alle door HSV af te leveren goederen zijn berekend voor de levering af
magazijn, tenzij door partijen schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Leveringen in het buitenland, zomede leveringen van expresse-orders welke in
opdracht van koper worden uitgevoerd, geschieden nimmer franco, hetgeen betekent
dat de kosten van levering op het afleveradres van koper in het buitenland nooit voor
rekening van HSV zal zijn
3. Bij franco levering wordt steeds de goedkoopste wijze van verzending gevolgd, tenzij
door partijen schriftelijk anders is overeengekomen. Bij elke andere wijze van
verzending komen de meerdere kosten ten laste van koper. Indien de plaats van
levering niet dan door het treffen van bijzondere maatregelen redelijkerwijs
bereikbaar is, een en ander naar het oordeel van HSV, kan deze vergoeding
vorderen van de extra kosten.
4. De goederen reizen, al dan niet bij transport door derden, voor rekening en risico van
koper, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
5. Bij leveringen onder rembours komen de eventueel daaraan verbonden kosten voor
rekening van koper.
6. Indien na totstandkoming van een overeenkomst de prijzen van goederen, al of niet
door HSV van derden betrokken, zomede belastingen en rechten die door de
overheid worden vastgesteld, wijzigen, is HSV gerechtigd de overeengekomen prijs
dienovereenkomstig aan te passen.
7. Tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen, zijn eventuele aan de levering van
goederen verbonden montage- of installatiewerkzaamheden voor rekening van koper.

Artikel 3. Kwaliteit

1. Tenzij bij de verkoop uitdrukkelijk anders is bepaald, wordt normale kwaliteit geleverd
en worden wat afmetingen, aantal enz. per handelseenheid betreft, de normale
handelsgebruiken als overeengekomen beschouwd.
2. Bij aanbieding en/of levering volgens monster, geldt het monster slechts ter
vaststelling van de doorsnee hoedanigheid. Een afwijking op ondergeschikte punten
geeft opdrachtgever geen recht op reclameren.
3. Levering op keur der directie geschiedt uitsluitend indien deze door koper uitdrukkelijk
is bedongen en door HSV is geaccepteerd.

Artikel 4. Reclame en Garantie

1. Het door HSV geleverde werk, alsmede de deugdelijkheid van de geleverde
goederen worden gegarandeerd in overeenstemming met de daarop gegeven
zogenaamde fabrieksgarantie.
2. Reclames ter zake van gebreken van geleverd werk c.q. geleverde goederen, dienen
schriftelijk bij HSV kenbaar te worden gemaakt, zulks binnen acht dagen na
(af)leveringsdatum. Indien gebreken niet onmiddellijk waarneembaar zijn, wordt deze
termijn verlengd tot uiterlijk 30 dagen.
3. De garantieverplichting van HSV vervalt, indien opdrachtgever zelf wijziging in of
reparaties aan het geleverde verricht of door derden laat verrichten of indien de
geleverde goederen voor andere dan normale (bedrijfs)doeleinden worden
aangewend of door opdrachtgever of door derden op onoordeelkundige wijze zijn
behandeld of onderhouden.
4. Reclames geven koper niet het recht om betaling der vordering op te schorten, tenzij
hierover tussen partijen overeenstemming is bereikt.
5. Indien koper enigerlei verplichting uit hoofde van de met HSV gesloten overeenkomst
niet nakomt, is deze niet gehouden te voldoen aan haar garantieverplichtingen.
6. Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden en condities is bepaald,
staat HSV in voor zowel de deugdelijkheid van de door haar geleverde goederen als
voor de kwaliteit van het daarvoor door haar geleverde en gebruikte materiaal, doch
uitsluitend of overwegend als direct gevolg van de ontworpen constructie.
Gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal zal door HSV kosteloos worden
hersteld c.q. vervangen.
Bij stilzwijgen van de overeenkomst daaromtrent zullen door HSV geleverde
goederen en diensten, waaraan gebreken kleven, kosteloos hersteld, vervangen c.q.
opnieuw verricht worden, wanneer het gebrek zich heeft voorgedaan binnen 3
maanden na aflevering van het goed.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

1. De eigendom van de door HSV aan koper (af)geleverde zaken, waaronder mede te
verstaan aangevoerde materialen, al dan niet voorbewerkt, en onderdelen, blijft aan
HSV tot voldoening door koper van de tegenprestatie ter zake de door HSV krachtens
overeenkomst (af)geleverde of (af) te leveren zaken of ter zake de krachtens een
zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van koper verrichte of te verrichten
werkzaamheden, alsmede tot voldoening van de vordering wegens tekort schieten en
de nakoming van een zodanige overeenkomst.
2. In geval van niet-betaling van een opvorderbaar bedrag, schorsing van betaling,
aanvraag van surseance, toepassing van de schuldsaneringsregeling, faillissement of
liquidatie van het bedrijf van koper en bij een natuurlijk persoon in geval van diens
overlijden, heeft HSV het recht om zonder ingebrekestelling en zonder schriftelijke
tussenkomst de order of het gedeelte daarvan dat nog geleverd moet worden te
annuleren en het mogelijk geleverde, doch niet of niet geheel betaalde als haar
eigendom terug te vorderen onder verrekening van het eventueel reeds betaalde,
doch onverminderd haar rechten om vergoeding te verlangen voor eventueel verlies
of schade. In die gevallen is elke vordering welke HSV ten laste van koper heeft
terstond en ineens opeisbaar.
3. Koper is vóór de betaling niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of de
eigendom daarvan over te dragen. Bij overtreding hiervan wordt de koopprijs ten volle
opeisbaar en blijft HSV eigenaar der goederen.

Artikel 6. Retentierecht

HSV is gerechtigd goederen van koper onder zich te houden tot voldoening van alle kosten
die HSV besteed heeft ter uitvoering van opdrachten van diezelfde koper.

Artikel 7. Annulering en Schadeloosstelling

Indien koper de gegeven order geheel of gedeeltelijk annuleert, zonder dat aflevering heeft
plaatsgevonden, is hij gehouden aan HSV de totale geleden schade te vergoeden met een
minimum van 25% van de factuurwaarde van de opdracht.

Artikel 8. Retourzendingen

1. Tenzij anders is overeengekomen, worden geleverde en geaccepteerde goederen
niet teruggenomen.
2. De kosten van retourzendingen waartoe HSV geen toestemming heeft gegeven,
komen geheel voor rekening van koper, terwijl HSV alsdan gerechtigd is de goederen
voor rekening en risico van koper ter beschikking te houden c.q. te doen houden.

IV HUUR EN VERHUUR

 

Artikel 1. Algemeen

Op de huur en verhuur zijn, afgezien van het hierna in artikel 2 bepaalde, voorts van
toepassing de bepalingen betreffende aanneming van werk, dienstverlening, en
slotbepalingen, tenzij daarvan in artikel 2 bijzonderlijk is afgeweken.

Artikel 2. Bijzondere bepalingen

1. De huurovereenkomst zal worden aangegaan voor de tijd en tegen de prijs zoals op
de huurovereenkomst is vermeld. Bij het ondertekenen van de aflever bon (of
pakbon/werkbon) verklaart de huurder de verhuurde zaken in goede staat te hebben
ontvangen.
De verhuurde zaken zullen op het overeengekomen tijdstip op het vestigingsadres
van HSV in Roermond of Maastricht dan wel op een ander afgesproken adres aan
huurder ter beschikking worden gesteld.
Indien de verhuurde zaken op het vestigingsadres van HSV ter beschikking worden
gesteld, is de huurder verplicht de verhuurde zaken uiterlijk vóór 11.00 uur op de dag
na de dag dat de overeenkomst eindigt in goede staat en met alle toebehoren op het
vestigingsadres van HSV terug te bezorgen, bij gebreke waarvan huurder zonder dat
enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, in gebreke zal zijn. Indien de
verhuurde zaken op een ander afgesproken adres ter beschikking van HSV dienen te
worden gesteld, rust op huurder een gelijke verplichting en zijn de gevolgen daarvan
bij in gebreke zijn dezelfde, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Huurder dient de door HSV in deugdelijke staat ter beschikking gestelde zaken te
gebruiken overeenkomstig hun bestemming en deze als een goed huisvader te
beheren.
3. Indien opdrachtgever een huuropdracht annuleert:
a. langer dan 48 uur voordat de overeenkomst zou ingaan, wordt 25 % van het
overeengekomen huurbedrag in rekening gebracht;
b. binnen 48 uur voordat de overeenkomst zou ingaan, wordt 50 % van het
overeengekomen huurbedrag in rekening gebracht;
c. binnen 12 uur voordat de overeenkomst zou ingaan, wordt 100 % van het
overeengekomen huurbedrag in rekening gebracht;
4. Tenzij anders is overeengekomen is het huurder ten strengste verboden de
verhuurde apparatuur ter beschikking te stellen aan derden, dan wel deze te
verkopen of onder te verhuren.
Indien de apparatuur met uitdrukkelijke toestemming van HSV wordt onderverhuurd,
blijft huurder niettemin volledig verantwoordelijk en aansprakelijk.
5. Huurder is verplicht een ieder die enig recht op of ten aanzien van de verhuurde
zaken wil uitoefenen -in het bijzonder de beslag leggende deurwaarder der
belastingen- onmiddellijk inzage te verstrekken in het huurcontract om hem er op te
wijzen dat de verhuurde zaken eigendom zijn van HSV alsmede HSV van een en
ander onverwijld bij aangetekend schrijven mededeling te doen onder overlegging
van alle ter zake dienende bescheiden, zulks op straffe van een boete gelijk aan de
aankoopprijs van de verhuurde zaken.
6. HSV is gerechtigd om in geval van niet tijdig terugbezorgen van de apparatuur aan
huurder in rekening te brengen een bedrag, tenminste gelijk aan de overeengekomen
huurprijs per dag vermeerderd met een toeslag van 25%, zulks voor elke dag of
gedeelte van een dag dat de apparatuur te laat wordt afgegeven, een en ander
onverminderd verdere rechten van HSV op vergoeding van de volledige door haar
geleden schade.
7. Huurder is op eerste verzoek van HSV gehouden tot betaling van een door HSV vast
te stellen waarborgsom.
In geval van schade aan de verhuurde apparatuur is HSV gerechtigd de kosten van
herstel (voor zover het betreft het eigen risico van de huurder) alsook eventuele
kosten ter zake te laat terugbezorgen, in mindering te brengen op de terug te betalen
waarborgsom.
8. Huurder is gehouden eventuele onvolkomenheden aan de apparatuur terstond
schriftelijk te melden bij HSV.
Het doen uitvoeren van reparaties aan het gehuurde door huurder is ten strengste
verboden, evenals het verbreken van zegels in de apparatuur, dan wel op enigerlei
wijze daarin verandering brengen.
9. HSV is nimmer aansprakelijk voor enige schade of verlies ten gevolge van brand,
schokken of verwondingen of welke andere oorzaak dan ook welke het gevolg zijn
van het niet behoorlijk functioneren of in het ongerede raken van de apparatuur of
enig onderdeel daarvan of een bedrading naar of van het apparaat.
10. HSV is nimmer aansprakelijk voor schade aan opnamebanden (tapes), DVD’s,
Flashcards, diskettes en andere informatiedragers, ongeacht de oorzaak van de
beschadiging en HSV is nimmer aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het
geheel of gedeeltelijk uitwissen en/of aantasten en/of verminken van opgenomen of
op te nemen beelden en bestanden, ongeacht of dat uitwissen, aantasten of
verminken al dan niet het gevolg is van een storing van de apparatuur met
appendages of van een fout van personeel van HSV.
Ter voorkoming van schade door het verloren gaan van opnames en bestanden,
adviseert HSV daarom altijd te zorgen voor een werkkopie en het origineel (de
master) niet te gebruiken voor vertoning e.d..

 

V SCHADE RISICO REGELING

Indien de opdrachtgever audiovisuele apparatuur bij HSV huurt al dan niet inclusief
montage en demontage, alsmede eventuele bediening, dan wordt er aan de
opdrachtgever een fee in rekening gebracht ten behoeve van deze schade
risicoregeling. Voor deze fee wordt een percentage gerekend over de bruto
huurwaarde, exclusief arbeidskosten, van de betreffende huurperiode. (In 2014
bedraagt dit 6%)
De schade risico regeling omvat dekking binnen Europa bij schade veroorzaakt door
calamiteiten of diefstal, zij het onder strikte voorwaarden van zorgvuldig en deskundig
gebruik, zoals nader omschreven in de verzekeringsvoorwaarden van ASR
instrumentenverzekering. Deze voorwaarden kunnen op aanvraag worden verstrekt.
Diefstal is uitsluitend gedekt na braakschade.Ten allen tijde bedraagt het eigen risico voor de opdrachtgever 10% van de werkelijke
schade en bij diefstal 10% van de nieuwwaarde van de gestolen goederen.

In voorkomende gevallen kan HSV aanvullende eisen stellen ten aanzien van
diefstalpreventie of bewaking bij een evenement, waaraan opdrachtgever moet
voldoen.

In geval van opzet of grove nalatigheid van de opdrachtgever, waaronder begrepen
door opdrachtgever ingeschakelde derden, zal de schade risicoregeling in beginsel
geen dekking bieden. De directe en indirecte schade die hiermee gepaard gaat zal
dan op de opdrachtgever verhaald worden.

 

VI SLOTBEPALINGEN

 

Artikel 1. Geschillen

Alle geschillen welke tussen HSV en opdrachtgever mochten ontstaan in verband met enige
onder de vigeur van de onderhavige voorwaarden vallende rechtsbetrekking zullen in eerste
instantie uitsluitend worden berecht door de rechtbank te Roermond. Is de Sector Kanton ter
zake het geschil bevoegd, dan is bevoegd de Sector Kanton van de woonplaats van
opdrachtgever.

Artikel 2. Toepasselijk recht

Op alle met HSV gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepass

Op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes?

Wil jij op de hoogte blijven van laatste releases en de producten en projecten van Houben Souren. Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief. Bevalt de nieuwsbrief je niet, dan kun je je altijd weer afmelden.
 

Catalogus aanvragen

Meer weten over onze audiovisuele oplossingen, zoals de technische details? Laat je gegevens achter en ontvang onze online catalogus.

  • Dit veld is voor validatie doeleinden en moet ongewijzigd blijven.